Geothermie

Geothermie, jouw duurzame energiebron in de energietransitie?

Geothermie wordt momenteel voornamelijk toegepast in de glastuinbouw. Echter, nu de energietransitie en klimaatdoelstellingen de beleidsagenda’s bepalen, komt geothermie ook prominenter onder de aandacht bij gebiedsontwikkelaars en beleidsmakers.

Dit moet je weten over geothermie

Momenteel worden de meeste woonwijken, kantoren en utiliteitsgebouwen verwarmt door fossiele energie en dan voornamelijk door het stoken van gas. In het kader van de energietransitie wordt er gezocht naar duurzame energiebronnen voor de warmtevoorziening. Geothermie, ook wel aardwarmte winning genoemd, is zo’n duurzaam alternatief. Hierbij wordt warmte uit de diepere ondergrond gewonnen. Gebruik van geothermie levert een flinke energiebesparing en CO2-reductie t.o.v. het gebruik van fossiele brandstoffen.

Voor het realiseren van geothermische projecten is kennis nodig van de Nederlandse ondergrond. IF heeft met diverse geologen en reservoir engineers de expertise in huis om dit helder en duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast kent IF Technology als geen ander de mogelijkheden van diverse andere alternatieve duurzame energiebronnen. Inventariseren, vergelijken en optimaliseren van duurzame energiebronnen is onze expertise. Al meer dan dertig jaar.

Veel gestelde vragen over geothermie

IF heeft decennialang ervaring met toepassingen van geothermische energie. In heel Nederland en ook daarbuiten. Op vrijwel alle vragen over geothermie hebben onze experts dan ook een pasklaar antwoord. Hier leest je veel gestelde vragen over geothermie.

Wat is geothermie?

Geothermie is een duurzame en constante warmtebron, onafhankelijk van weersinvloeden als zon of wind. Met geothermie wordt gebruik gemaakt van warm water dat van nature in de aardlagen in de diepe ondergrond zit. Hoe dieper in de ondergrond, hoe warmer dit water is. Als dit water wordt opgepompt, kan de warmte gebruikt worden voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of glastuinbouwkassen. Anders dan bij bodemenergie is er geen aardwarmtepomp benodigd, omdat door de hogere temperatuur de warmte direct gebruikt kan worden.

Bekijk geothermie

Hoe werkt geothermie?

Het winnen van geothermie uit de bodem gebeurt met een geothermische installatie. Deze bestaat uit twee putten, ook wel een doublet genoemd, pompen en een warmtewisselaar. Het in de ondergrond aanwezige warme water wordt omhoog gepompt via de zogenoemde productieput. De warmte wordt gewonnen middels een warmtewisselaar en het afgekoelde water gaat via de injectieput terug de ondergrond in.

Is geothermie mogelijk in mijn regio?

Om te bepalen of een regio geschikt is voor geothermie is voldoende kennis van de ondergrond noodzakelijk. Belangrijk is of er voldoende water aanwezig is, of dit te winnen is uit het gesteente en of de temperatuur voldoende hoog is. Een geologische studie kan dit inzicht bieden. IF heeft de ervaring en expertise in huis om deze diverse gegevens en dus de geothermische potentie goed in kaart te brengen. 

Mag je geothermie toepassen bij elk project met een woonwijk, kantoor of utiliteitsgebouwen?

Geothermie is niet altijd zinvol voor jouw businesscase. Voor een economisch rendabel geothermieproject is een relatief grote warmtevraag nodig. Daarnaast is geothermie ook gebonden aan wet- en regelgeving. IF weet als geen ander wat voor jouw project de optimale toepassingen zijn. Ook in wet- en regelgeving en op het gebied van vergunningen is IF jou partner.

Wanneer is geothermie interessant?

Geothermie is, eventueel in combinatie met hoge temperatuur opslag (HTO), bodemenergie en aquathermie interessant voor projecten met een grote en geconcentreerde warmtevraag. Glastuinbouw en andere complexen die veel warmte vragen, zijn daarvan een voorbeeld.

Zijn er risico’s verbonden aan geothermie?

Geothermie wordt al succesvol toegepast op meer dan 20 locaties in Nederland. Toch kent deze vorm van duurzame energie ook zeker risico’s. Het werken op grote dieptes brengt risico’s en onzekerheden met zich mee. Zeker als er meer partijen en stakeholders bij betrokken zijn. IF brengt deze onzekerheden en risico’s in de ondergrond vooraf voor jou in kaart. Door geologische studies en reservoir-engineering kunnen onzekerheden worden verkleind. Een geothermiesysteem opstarten vraagt om grote investeringen, maar tijdens de exploitatiefase verdient een project met geothermie zichzelf terug. Mits de put op de juiste plek is geboord. Voorkom verrassingen achteraf bij jouw projecten en schakel tijdig de experts van IF in.

Hoe gaat IF te werk bij het inzetten van geothermie als duurzame energiebron?

Met gedegen geologisch onderzoek brengt IF de kansen en risico’s voor jouw gebied in kaart. IF maakt betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Je profiteert van onze expertise en innovatieve programmatuur.

Waarom schakel je IF in als adviesbureau voor geothermie?

IF is betrokken bij bijna alle geothermie projecten in Nederland. Onze geologen en reservoir-engineers zijn vakbekwaam en denken graag met je mee, waardoor oplossingen op maat worden geleverd. Daarnaast is IF het enige bureau in Nederland dat ruimt dertig jaar ervaring heeft met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van duurzame energiebronnen. De expertise binnen IF met andere energiebronnen als bodemenergie en aquathermie schept mogelijkheden voor een bredere aanpak dan geothermie alleen. Wij kijken verder dan het systeem an sich en brengen alle omgevingseffecten voor je in beeld.

Waarvoor schakel je IF in?

IF staat voor de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Je schakelt ons in voor:

 • Geologische potentie bepaling: studie of geothermie mogelijk is in de ondergrond. 
 • Aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte: hulp en advies, op zowel technisch als organisatorisch vlak. 
 • Subsidieaanvraag (SDE++, RNES): geologische en technische onderbouwing van de subsidieaanvraag. 
 • Groot geologisch onderzoek: verdiepingsstudie ter bepaling van het mogelijke geothermische vermogen in de ondergrond op basis van seismische interpretatie en petrofysische analyses.
 • Reservoir- en temperatuur modellering om het geproduceerde vermogen van een geothermisch systeem te voorspellen en te optimaliseren.
 • Het in beeld brengen van de ondergrondse (boor)risico’s verbonden aan een project met een Seismische Risico Analyse, Seismische Hazard Analyse (levels 1, 2 en 3) en Hydrocarbon Risico Analyse. 
 • Aanvraag winningsvergunning en winningsplan aardwarmte: warmte-onttrekking toegestaan, mits geen effecten buiten wingebied optreden.
 • Putlocatie en putontwerp: d.m.v. reservoir-engineering wordt bekeken waar geothermie putten het beste geboord kunnen worden. 
 • Puttest planning, uitvoering en interpretatie. D.m.v. reservoir-engineering worden de eigenschappen van het geothermische reservoir bepaald.
 • Haalbaarheidsstudies: globale inschatting van de warmtevraagmogelijkheden
 • Financiële analyse: kan een geothermiesysteem zich op deze plek terugverdienen?