Impressie jubileumcongres 30 jaar IF Technology

  • Datum16-12-2019
  • AuteurMartijn van Aarssen

Tijdens het Congres Van Gebouw naar Gebied op woensdag 11 december 2019, lanceert IF Technology een tal van innovatieve initiatieven en belooft daarmee de versnelling richting de aardgasvrije toekomst.

Auteur Martijn van Aarssen CEO

‘We gaan versnellen met het maken van de aardgasvrije toekomst. Ik doe mee!’ In de week waarin klimaat de Europese politieke agenda domineerde, gaven CEO Martijn van Aarssen en CCO Rory van der Heide van IF Technology (IF) dit statement af.

‘We gaan van onze eieren af’, aldus Rory van der Heide. ‘Alle bodemkennis waarom IF bekend is, staat straks online. Met gevalideerde standaarden. Voor iedereen toegankelijk. Vergunningen en handhaving worden interactief in een digitale omgeving en de interferentietoets zal een makkie zijn. Zo draagt IF concreet bij aan versnelling richting de aardgasvrije toekomst.

En dat is nog maar het begin, want bodemenergie is zeker niet het enige terrein van onze expertise. IF zal als spelverdeler vanaf het middenveld de voorkant en de achterkant van de energiemarkt met elkaar verbinden. Procesmensen én bouwers krijgen zo meer kennis, focus en verbinding. Om snel meters te maken in de samenwerking en om resultaat te boeken voor komende generaties.’

Kennis, inspiratie en debat

IF gaf het statement af samen met Koen Bekking (FRINGE), Ivan Das (director Project Finance Rabobank), Gijs Linthorst (algemeen directeur Linthorst), Ursula van Wandelen (ontwikkelmanager Energietransitie gemeente Arnhem) en dagvoorzitter Helga van Leur. Dat gebeurde na een dag vol kennisdeling, inspiratie en debat over versnelling van de energietransitie.

Versnelling en opschaling van de energietransitie

Een zaal vol vertegenwoordigers van leveranciers, bouwers, overheid, adviespartijen en eindgebruikers van energie gaf blijk van grote betrokkenheid bij de aardgasloze ambities. Duidelijk werd dat alles draait om kennis delen, regie nemen en samenwerken. Precies de corebusiness waarmee IF in 30 jaar groot is geworden en een bijdrage van formaat levert aan versnelling en opschaling van de energietransitie. Niet alleen op projectbasis of gebiedsniveau. De actieradius is en wordt vele malen groter. Of zoals Martijn van Aarssen zei: ‘Als we de technologieën naar onze hand kunnen zetten – en dat kunnen we – dan kunnen we de problemen van de wereld oplossen.’

Voor komende generaties

’Versnelling is noodzaak. We moeten van 3500 projecten in 30 jaar, naar meer dan 1000 projecten per jaar. De energietechnologieën zijn volwassen en binnen handbereik. Laten we kennis delen, toepassen wat nuttig is, samenwerken, opschalen en versnellen. Voor onszelf en voor komende generaties.’
Martijn van Aarssen

‘Nog lang niet alles wordt benut van wat er mogelijk is op de markt. De complexiteit zit niet in de techniek, maar in het samenspel van stakeholders, mensen die soms gewoon niet willen en juridische regelgeving. Subsidies drijven nu de keuzes die gemaakt worden in technologie. Welke conclusies verbinden we daaraan in het licht van de noodzakelijke versnelling en opschaling? Een zwakke lobby in Den Haag helpt in elk geval niet! Het is de kunst om dingen snel en simpel te houden. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de overheid, maar zeker ook op marktpartijen.’
Gijs Linthorst

‘Wij zijn van mening dat het kan: 50% van de opwekking van duurzame energie in eigendom van de lokale omgeving. De Rabobank ambieert de thuisbankier te zijn van de energietransitie. Daar mag u ons aan houden. Ik juich het toe dat de overheid meer duurzaamheidseisen stelt aan vastgoed. Tegelijkertijd nadert het jaar 2023 met rappe schreden. Dus ik voorspel hele pittige gesprekken, want zonder de juiste energielabels wordt je vastgoed gewoon minder waard. Verbetering is noodzaak, goedschiks of kwaadschiks’
Ivan Das

‘De gemeente Arnhem overwon met Arnhem AAN de twee grootste dilemma’s: de demarcatie van het energiesysteem en het verkrijgen van draagvlak onder de bewoners. Dat deden we door een open warmtenet te eisen. Duidelijke rolneming en goede samenwerking zijn sleutelfactoren gebleken.’
Ursula van Wandelen

‘Bij lokale overheden ligt de zware taak om bewoners en corporaties mee te krijgen. Ik zie parallellen tussen de energietransitie en de transitie in de zorg en in het sociaal domein. De trend is dat meer en meer gekeken wordt naar wat er vanuit de samenleving zelf aan oplossingen komt. Juist op plaatsen waar je het niet verwacht, zijn steeds meer middelen en bronnen beschikbaar.’
Koen Bekking

Martijn van Aarssen CEO

Ik ben werkzaam bij IF sinds 1998. Als directeur ben ik betrokken bij de opzet van nieuwe activiteiten voor toepassing van systemen voor duurzaam verwarmen en koelen. Bodemenergie speelt hierin een prominente rol, naast andere duurzame technieken. Ik initieer nieuwe innovatieve conceptontwikkelingen, ben aanjager van duurzame projecten en hierbij richt ik me met name op nieuwe markten, zoals de woningbouw, industrie en glastuinbouw.