Certificeringen en voorwaarden

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Voor je energiesysteem heb je technische, financiële en juridische expertise nodig. Dat hebben wij allemaal in huis. Voor elke fase van je project.

BRL 11000

De BRL 11000 en het bijbehorende protocol 11001 zijn gericht op het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Denk hierbij aan bronnen, bronleidingen en de warmtewisselaar. De BRL 11000 stelt dat werkzaamheden die rechtstreeks met de energieopslag te maken hebben (zoals ontwerpen, boren, leidingaanleg, bekabeling, inbedrijfstelling en dergelijke) uitsluitend mogen worden uitbesteed aan bedrijven die gecertificeerd zijn. IF Technology is BRL 11000 gecertificeerd.

Lees meer over nut en noodzaak van BRL.

 

BRL 6000-21

De beoordelingsrichtlijn BRL 6000-21 ziet grotendeels toe op het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen. Hiermee wordt de energiecentrale bedoeld, vanaf de warmtewisselaar. Certificering volgens BRL 6000-21 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties en volledige afstemming met het ondergrondse deel van de installatie (zie ook BRL 11000). In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL 6000-21 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd bedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert en adviseert volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarom is IF Technology ook BRL 6000-21 gecertificeerd.

 

ISO 9001

Dat onze klanten tevreden zijn, vinden wij belangrijk. Daarom werken wij volgens de ISO 9001. Conform deze standaard hebben wij ons kwaliteitsbeleid beschreven in en kwaliteitshandboek. Het beleid uit dit handboek is bekend bij al onze medewerkers. Hiermee voldoen al onze bedrijfsprocessen aan de eisen uit de ISO 9001. Een certificering waar IF Technology ook trots op is.

 

Bodemenergie Nederland

Een energiecentrale vergt goed beheer. Koude moet geleverd worden om warmte op te slaan en vice versa. Bovendien heb je als eigenaar en vergunninghouder verplichtingen in het kader van de vergunning Waterwet. Bodemenergie Nederland is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die aan open en gesloten bodemenergiesystemen werken in Nederland. Een brancheorganisatie waar IF Technology niet bij mag ontbreken gezien onze inhoudelijke dienstverlening. Daarbij levert onze organisatie een structurele bijdrage aan de juridische tak van de branchevereniging, door te anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving en de gehele branche hierin te adviseren.

 

DNR

IF Technology voert haar diensten en werkzaamheden uit volgens De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), herziening juli 2013. Dit zijn algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.

 

Nederlandse ICT voorwaarden

Op de monitoringswerkzaamheden die IF Technology voor haar klanten uitvoert, zijn aanvullend op de DNR 2011 de Nederlandse ICT voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.